این جلسه از وکلا مشاوره سیستمدر این جلسه که مربوط به انجمن برگزار شد در میان فعالیت های ترکی, عرب, اجلاس همکاری های اقتصادی برای غذا و کشاورزی همراه با هتل ها و رستوران ها تامین شود. در این جلسه که مربوط به انجمن برگزار شد در میان فعالیت های ترکی, عرب, اجلاس همکاری های اقتصادی برای غذا و کشاورزی همراه با هتل ها و رستوران ها تامین شود.

پیشنهادات و ایده های سازنده است که توسعه کار از سیستم مورد بحث قرار گرفت و همچنین به منظور بازی نقش خود را در یک راه موثر و مطلوب شکل برای محافظت از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در این کشورها از این سیستم برای رسیدن به هدف اساسی از این سیستم است