تعطیلات سرگرم کننده — نوع به وکلا روزوکلای آنها ممکن است دریافت رپ بد, اما آنها ضروری برای کارکرد جامعه و سیستم قضایی

غیر رسمی تعطیلات اذعان دارد که چهره هر کس رد یک بار در در حالی که است که رد بخشی از تجربه انسانی است