سلاح های مجوز و پروانهقادر به گرفتن سلاح گرم و یا مهمات با شما در یک پرواز شما نیاز به را به سه مرحله زیر: برای به دست آوردن اجازه برای حمل و نقل اسلحه و مهمات شما نیاز به تکمیل فرم درخواست خود را به بیرون و سفر بازگشت و ارائه کپی از مدارک زیر.

این فرایند ممکن است تا هشت هفته