عربی وکیل مشاغللطفا توجه داشته باشید که تمام حقوق ارقام تقریب بر اساس شخص ثالث ارسالی به واقع است

حداقل دستمزد ممکن است متفاوت با صلاحیت و شما باید با مشورت کارفرما به صورت واقعی حقوق و دستمزد آمار و ارقام