قانون مدنی: ‘وکالت و نمایندگی. نظراتاین سیاست حقوقی برای فعالیت امروز روز توسعه یافته است بسیار به شدت. چون قانون اصلی تنظیم کننده روابط اجتماعی است. این واقعیت نشان می دهد که سطح بالایی از پیشرفت در جامعه است. لازم به ذکر است که حق بود که همیشه یک کلید تنظیم کننده. پیشینیان خود شدند و خشونت و دین است. اما زمان ثابت کرده است که ناکارآمدی این دسته بندی ها در زمینه تنظیم مردم فعالیت است. خط پایین این است که خشونت اعمال تنها در ضعیف در روح و دین درک شده است به طور انحصاری توسط مؤمنان است.

این عامل باعث ظهور کافی جالب حقوقی نهاد که هنوز هم در عمل. برای مثال اغلب فرد با توجه به اشتغال از زندگی خود و یا فقدان یک فرصت واقعی نمی تواند به درستی انجام هر گونه اقدامات است. او نمایندگان برخی از توابع و فرصت را به فرد دیگری بر اساس برخی نهاد قانونی که شرح جزئیات در قانون مدنی. وکالت و نمایندگی در نتیجه کلید ها در این مورد است. آنها خود را خاص پیاده سازی خواهد شد که شرح داده شده در جزئیات بیشتر بعدا در مقاله است. قبل از شما در مقابله با ویژگی های قدرت از وکیل و ملاقات مستقیم لازم است به تجزیه و تحلیل رابطه خود را در آن دسته در واقع وجود دارد.

امروز نمایندگی

با آن ساختار و وظایف روابط حقوقی از این نوع بسیار ساده است. با توجه به مفاد قانون فعلی و برخی اعتقادی قضاوت نمایندگی فرایند ارتکاب هر گونه اقدامات توسط یک نفر از طرف دیگر که واگذار شده است قابلیت های خود را. این موسسه حقوقی بوجود آمده است و در حال توسعه در قانون مدنی. وجود آن تصریح شعبه اصول برابری احزاب و گرايش است. وجود دارد بسیاری از طبقه بندی های ارائه شده در بالا موسسه. اما صحیح ترین و دقیق تمایز بر اساس مفاد مصوبات خاص از قانون مدنی از فدراسیون روسیه است. در نتیجه ممکن است برای تشخیص دو نوع اصلی از ذکر موسسه عبارتند از: نوع اول به معنی وجود و عملکرد این موسسه بدون حضور هر گونه حقوقی حقایق است. برای مثال پدر و مادر حقوقی نمایندگان برای فرزندان جوان خود را نگهبان برای اشخاص ، به نوع دوم از موسسه وجود آن است که با توجه به مهم حقوقی واقعیت — انعقاد یک پیمان است. به عبارت دیگر یک فرد نمایندگان حقوق خود را به شخص دیگری. قرارداد از این نوع هستند به نام قدرت از وکیل. کلیدی خود را لیست و ویژگی های ثابت توسط قانون مدنی. قدرت از وکیل در این مورد این است که با وقف تعداد زیادی از لحظات خاص که نیاز به در نظر گرفته شود. ما در بر داشت وجود دارد که نمایندگی تحت قانون و قرارداد است. قدرت از وکیل در این مورد مشخص نوع دوم گفت: نهاد است.

اما آنچه که در این دسته است

با توجه به ماده قانون مدنی فدراسیون روسیه با قدرت از وکیل یک مجوز کتبی شخصیت است که در آن صادر شده توسط یک فرد به دیگری است. بر اساس این سند تفویض حقوق و وظایف انجام شده است. از ویژگی های اصلی قدرت از وکیل این واقعیت است که آن را می توان صادر شده برای هر دو افراد و اشخاص حقوقی به عنوان قانون مدنی فدراسیون روسیه به ما می گوید. وکالت آن من است و خاص یک طرفه رابطه برای اجرای آن کافی است به تولید خواهد فقط یک حزب است. مانند بسیاری از حقوقی دسته یک قدرت وکیل می تواند مشروط تقسیم به چندین نهادهای مرتبط است. طبقه بندی بر اساس عرض انتقال قدرت است. به طور کلی یک گونه بخش تنها ترین و قابل اطمینان ترین است. مطابق با آن زیر انواع وکالتنامه ها یعنی: شایان ذکر است که این مفاهیم از این گونه شامل در آن مقررات قانون مدنی فدراسیون روسیه. وکالت از هر نوع استنباط با مطالعه نهاد نمایندگی به عنوان یک کل. در این مورد ویژگی های هر یک از گونه ها به ما اجازه می دهد برای شناسایی جالب ترین و لحظات خاص در این دسته بندی نشان داده شده در این مقاله است. ساده ترین راه برای نماینده خود حقوق در بخش غیر نظامی است که یک بار سند است. یک وکالتنامه از این نوع پایه و اساس است برای انجام یک اقدام قابل توجهی و نه چیزی بیشتر. به عبارت دیگر ویژه چارچوب های حقوقی ایجاد شده است که اجازه می دهد نماینده به طور مستقیم به کار بر روی هر یک خط. یک نمونه از اقدامات پروکسی از این نوع است که فروش یک چیزی دریافت فروش کالا و غیره. یک نوع کاملا متفاوت از هیئتی از حقوق یک نوع خاص از سند است. چنین قدرت از وکیل نیز هستند که با وجود محدودیت های سفت و سخت; اما آنها حاکی از عملکرد هر گونه اقدامات برای یک مقدار مشخصی از زمان است. این اسناد عبارتند از محبوب ترین ها در محیط سیستماتیک عرضه کالا تحویل پول از ثبت نام نقدی ، قانون مدنی وکالت است که در آن به منزله سیستم کلید موسسات اجازه نمی دهد که یک تجزیه و تحلیل دقیق از هیئت عمومی از برخی از حقوق و تعهدات است. اما وجود یک ژنرال گونه, دوباره, شد استنباط در دکترین است. یک وکالتنامه از این نوع صادر شده است به منظور برای یک فرد به برخی از معاملات با املاک در فرایند مدیریت آن است. است که ما در حال صحبت کردن در مورد یکی از خط عمل به صورت ویژه هیئت, اما در مورد یک سیستم منحصر به فرد از حقوق برای اجرای عملیاتی و تجاری و اداری اهداف. نمایندگان از این نوع هستند رایگان به انعقاد هر گونه قرارداد و همچنین به پیاده سازی روابط حقوقی دیگر در منافع کنترل شیء به آنها واگذار شود. قدرت به طور کلی از وکیل به نمایندگان وسیع ترین طیف وسیعی از حقوق. لازم به ذکر است که ماده از وکالت در قانون مدنی دلالت بر امکان انتقال سپرده حقوق و وظایف است.

چنین نهادی است به نام انتقال

با توجه به مفاد یک فرد که در حال حاضر دریافت مجوز می تواند سند انتقال تعهدات و حقوق به شخص ثالث. به عبارت دیگر موضوع روابط حقوقی جایگزین شده است. -موسسه اعتباری است که بسیار محبوب است. اما وجود آن لازم است زیرا این مظهر ذات از قانون مدنی. نهاد انتقال از حقوق ذکر شده در این مقاله وظایف است که متوجه شدم در یک فرم ساده نوشته شده است. وجود دارد تعدادی از موارد زمانی که قدرت از وکیل باید واجد شرایط ، یک لیست جامع از چنین لحظات است که توسط قانون مدنی. دفتر اسناد رسمی وکالت در نتیجه صادر شده است در تعدادی از موارد زیر می باشد: در همه موارد ارائه شده در این سند واگذاری حقوق و تعهدات باید گواهی توسط یک ویژه دفتر اسناد رسمی کتیبه. نسبتا کوچک درصد از قرارداد برای یک دوره نامحدود از زمان. به عنوان یک قاعده وجود دارد یک دوره معینی از اعتبار هر گونه رابطه حقوقی است. واگذار سند است و نه یک استثنا در این ماده به عنوان قانون مدنی می گوید. وکالت صادر شده است توسط قوانین کلی برای بیش از سه سال است. در این مورد, دقیق مدت اعتبار آن باید در قرارداد مشخص شده خود را. در غیر این صورت وکالتنامه را تنها برای یک سال معتبر خواهد بود. باید آن را با اشاره به اهمیت استثنایی تاریخ خاص برای ایجاد یک قدرت از وکیل. نتیجه گیری از این سند غیر ممکن خواهد بود بدون حضور این لازم است. ماده قانون مدنی آمده است که در عدم وجود یک قدرت وکیل خواهد بود و از درجه اعتبار ساقط است. اهمیت این غرفه است که با کمک آن شما می توانید به درستی محاسبه مدت اعتبار وکالتنامه. به عنوان اسناد و مدارک صادر شده بر اساس انتقال خود را به مدت هیچ وجه می تواند در دوره مشخص از زمان در این سند که یکی از اصلی. بنابراین ما در نظر گرفته اند که نکات اصلی ارتباط هیئت که گرفته شد از یک سند از قبیل قانون مدنی فدراسیون روسیه. مقاله ‘وکالت’ به جامع مقدار توضیحات در مورد خصوصیات روابط حقوقی و همچنین به عنوان ساز و کاری برای خود ایجاد عملکرد و ختم