لیست تقسیمات کشوری توسط کشورجدول زیر نشان می دهد که انواع و شناخته شده که در آن اعداد از بخش اداری مورد استفاده توسط کشورهای عمده خود را وابسته به سرزمین است.

بخش اداری که کاملا قطب جنوب ادعای معلق تحت پیمان قطب جنوب در فهرست نیست. نه همه مناطق خودمختار بخشی از رسمی و سلسله مراتب اداری بخش سیستم از یک کشور (برای مثال منطقه خودمختار زنگبار شامل پنج منطقه از تانزانیا, در ردیف اول در بخش اداری در آن کشور).

برای اطلاعات بیشتر و دیدن لیست خودمختار مناطق کشور است