لیست کشورهایی که زبان عربی — زبان عربی کشورلیست کشور ها و ملل متحده با زبان رسمی عربی است

در کشورهای عربی به عنوان زبان رسمی است قابل مرتب شدن توسط ستون

سیاره زمین بزرگ است. خارج وجود دارد یک نگاه و تجربه آنچه در شهرستانها و مردم در سراسر جهان را ارائه کرده است