ملک: زیربخش کشورمربوط به سطح اول سیاسی زیربخش از یک کشور مستقل دولت است

برای مثال استقلال از اسپانیا هستند و نه به طور رسمی در نظر گرفته فدرال ایالات اما اولین سطح تقسیمات سیاسی از اسپانیا

در اشکال در زبان های دیگر»‘ اموال مربوط به اصطلاح»دولت’ ملک ‘تولد دولت’ اما ترجمه خواهد شد بر روی فرم با استفاده از یک اصطلاح است که به طور معمول برای این زبان سخن گفته است