وام وکلاآن را غیر معمول نیست برای مصرف کنندگان به شکایت از جمع بدهی آنها خواستار در تمام ساعات روز و شب است