چگونه به استفاده از ‘کشورهای عربی در یک جملهبنابراین ما وظیفه نقش مهمی در توقف کشتار امپریالیستی و جلوگیری از گسترش جنگ به دیگر او ساخته شده شال جهانی پذیرفته شده نماد عربیسم بیش از هر پادشاه در کشور همسایه و بی نهایت غنی اعلامیه صادر شد در چارچوب اولین نشست وزرای توسعه هواشناسی و اقلیمی خدمات در حال حاضر توافق کردند که مقابله با تروریسم باید در امنیت نظامی, فرهنگی, رسانه, اجتماعی و ایدئولوژیک جبهه