کانون وکلای عربعمل در جهت منافع ملت عرب برای رسیدن به آن اهداف ملی تسهیل ارتباط بین عرب, وکلا, حفاظت و توسعه مقننه و قضائیه زبان تضمین آزادی وکلا در کار خود و استقلال از دادستانی اجازه می دهد تا تمام عرب وکلا به موارد در هر کشور عربی هماهنگ کردن شرایط قانونی و حرفه ای ایجاد و هماهنگ کردن لینک با حقوقی بین المللی سازمان بازگرداندن مطالعه مسلمان قانون به عنوان یک پایه و اساس قانون ترویج و حفاظت از حقوق بشر ببینید مربوط به سازمان های غیر دولتی در دایرکتوری ما دیدن سازمان ملل برای ورود به این رویداد کلیک کنید برای کمک به مبارزه با فقر رایگان