کشورهای عربی رهبران رزومه اجلاس جلساتتحت ریاست شاهزاده سلمان بن آل سعود معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و رئیس جمهور از توسعه اقتصادی و اجتماعی نشست رهبران و سران هیئت های نمایندگی از کشورهای عربی از سر گرفته شد امروز در اینجا این اجلاس جلسات در حال حاضر در حال برگزار شد پادشاه بیمار مرکز بین المللی

او به دادگاه تجدید نظر به برادرانه کشورهای عربی به سرمایه گذاری و حمایت برای توسعه در کشور است

کومور از رئیس جمهور ابراز لطف متولی دو مسجد مقدس و دولت عربستان به صورت نامحدود خود و ادامه حمایت کشور خود از جمله ارائه سه هزار بورسیه دانشگاه های مختلف در رشته های علمی است