آیین دادرسی مدنی در کانادا

در کانادا, قوانین آیین دادرسی مدنی تجویز می شود به طور جداگانه توسط هر حوزه قضایی فدرال و استانی است. نه استان و سه منطقه در کانادا رایج در حوزه های قضایی قانون است. در تمام استان ها و مناطق مختلف وجود دارد تحتانی و دادگاه عالی. برای مسائل خاص صلاحیت نهفته در مثال اول با دادگاه فدرال کانادا است. در تمام موارد نهایی دادگاه تجدید نظر است دادگاه عالی کانادا است. انتاریو دادرسی مدنی از حکومت توسط آن قوانین آیین دادرسی مدنی است. آن اظهار داشت: هدف این است که به امن ترین سریع و کم هزینه تعیین هر