اجرای احکام دادگاه و سفارشات در سنگاپور — مهاجرت و پناهندگی کانادا

یک قضاوت است که معمولا در پایان یک مورد دادگاه. آن را تعیین حقوق و تعهدات طرفین و حل اختلافات حقوقی. در حالی که سفارش شده است به طور معمول یک نتیجه از حرکت در آورده و در یک مورد دادگاه. آن را هدایت طرفین به برخی از مراحل دادرسی است. به حکم دادگاه و به منظور اجازه می دهد تا حزب برنده اعطا می شود تسکین آیا پولی یا غیر پولی است. این بدان معنی است که دیگر مجبور به پرداخت جایزه از خسارت تحویل ملک و یا پرهیز از انجام یک عمل. اگر شما در حال برنده (همچنین