اخذ گواهینامه رانندگی در ارمنستان

ارمنستان نیز آسفالت جاده ها در بیشتر قسمت ها, مگر اینکه شما وارد روستاهای کوچکتر که در آن خاک جایگزین شایع است به اندازه کافی. زمانی که زندگی در ارمنستان, خرید یک ماشین ممکن است در مفید آمده است برای دریافت در اطراف به خصوص اگر شما در واقع در خارج از مرکز ایروان و به دور از تاسیس مترو خط. وجود دارد, البته, کوچک و بزرگ, اتوبوس است که کج و معوج از طریق بسیاری از خیابان ها در این شهر است. اگر شما رانندگی با ماشین خود را به شما پرداخت در مرز و پانزده روز به ترک