ارث برنامه ریزی فرانسه: فرانسه مشارکت مدنی

اگر شما به قصد ازدواج یا شما قادر به انجام و سپس به منظور ارائه برخی از حفاظت به خود بازمانده شریک زندگی شما باید با اتخاذ یک مشارکت مدنی است. یک مشارکت مدنی است که تنها در دسترس برای کسانی که مقیم در فرانسه. آن را در دسترس است به همان شرکای جنسی است. اگر شما در حال حاضر در یک مشارکت مدنی از کشور خود را از مبدا و سپس شما به طور معمول معاف از پرداخت, مالیات بر ارث ارائه این قاعده در کشور از صلاحیت خود مشارکت مدنی است. موجود مدنی همکاران مجاز به ورود به