ارث توزیع با توجه به قوانین اسلامی و یا قانون بریتانیا است. اسلام

من امیدوارم که شما می توانید به من کمک کند با یک جریان ارث موضوع در خانواده ما. او پشت یک زن (مادر) دو پسر و سه دختر. املاک خود شامل حساب های بانکی خواص و پول نقد. پدر من نیست ترک و اسلامی خواهد شد. مادر من و من جوانترین خواهر که دسته همه امور خانواده انتخاب کرده اند به املاک و توزیع با توجه به قانون. ما با دریافت نامه از مادرم وکلاء بیان کرد که او خواهد شد دریافت اکثریت و مستغلات. این تصمیم من مادر و خواهر خود را ساخته اند تنها اشاره به پدر مرحوم