ازدواج — پورتال رسمی از دولت امارات متحده عربی

تحت درهم قانون ازدواج تنها حقوقی پیوند یک مرد و یک زن برای ایجاد رابطه و تشکیل یک خانواده است. قانون شناسایی ازدواج به عنوان یک قرارداد قانونی بین یک مرد و یک زن با هدف حفاظت از حقوق زن و شوهر و فرزندان خود را. روابط زنده ها ممنوع برای همه شهروندان و ساکنان بدون در نظر گرفتن ملیت یا دین. با ساخت قبل از ازدواج غربالگری اجباری, امارات متحده عربی با هدف دستگیری گسترش بیماری های مسری مانند ایدز است. امارات متحده عربی دولت با هدف ایجاد و حفظ ثبات و تثبیت اماراتی خانواده و تقویت اماراتی اجتماعی