از طریق به رسمیت شناختن قانون

قانونی پاسخ. در تعدادی از موارد فدرال و ایالت و قلمرو قانون در حال حاضر اثر از شناخت جنبه های بومی قوانین عرفی و سنت است. این چنین است به عنوان مثال: اجازه توزیع اموال در مرگ است که بیشتر مطابق با بومی خانواده و قوم و خویش روابط در ایجاد دادگاه های محلی و یا سایر ماشین آلات کارکنان بومی که ممکن است آگاه تر از شرایط محلی و بهتر قادر به مسائل بومی و سنت های سفارشی به حساب آورد. نقطه در حال حاضر ساخته شده است که قانون اعطا زمین بر اساس سنت بومی و یا اجازه