اسرائیل ادعا می کند از اتحاد با کشورهای عربی برای مقابله با ایران هستند و پر از شکوفه — ملی

بیشتر آشکار روابط بین متوسط کشورهای عربی و اسرائیل نیاز دارد پیشرفت قابل توجهی در فلسطین و مسائل می نویسد: حسین لک اسرائیل شده است قابل ملاحظه ای افزایش معاشقه عربستان سعودی در روزهای اخیر بازی های امکان (و نیاز) همکاری استراتژیک علیه ایران شدید گروه های اسلام گرا و دیگر تهدید های مشترک. قطعا وجود دارد بالقوه برای ساختمان مشترک تهدید ادراک بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس به سعی کنید برای توسعه بیشتر گفت و گو با افزایش همکاری و حتی در نهایت یک محیط استراتژیک جدید در منطقه است. اما قابل توجه وجود دارد به دلیل