اسرائیل را شهروندان درجه دوم — امور خارجی

زمانی که جهان با تمرکز بر اعراب و اسرائیل بحران امروز مخمصه هفت میلیون و تا حدود بیست و یک درصد از جمعیت آن است بیش از چند دهه گذشته اعراب در اسرائیل باید به طور پیوسته بهبود اقتصادی و تقویت خود جامعه مدنی تامین امنیت یک محل برجسته ای در سیاست های این کشور در روند. اما از سال زمانی که بنیامین نتانیاهو شروع ترم دوم خود را به عنوان نخست وزیر آنها نیز دیده می شود حقوق خود را ساییده شدن به عنوان دولت گرفته است تعدادی از مراحل را به آنها. اسرائیل سیاستگذاران باید طولانی تعریف شده