اسرائیل گفت: مجموعه به دنبال دلار ب غرامت برای یهودیان از کشورهای عربی — تایمز اسرائیل

اسرائیل آماده است به تقاضای جبران خسارت جمعا به گزارش میلیارد دلار از هفت کشور عربی و ایران برای اموال و دارایی های به جا مانده از یهودیان که مجبور به فرار از این کشورها پس از تأسیس دولت اسرائیل است.»زمان آن رسیده است برای اصلاح بی عدالتی تاریخی از پوگروم (علیه یهودیان) در هفت کشور عربی و ایران و برای بازگرداندن به صدها نفر از هزاران نفر از یهودیان که خود را از دست داد ملک و آنچه حق آنهاست»و وزیر اسرائیل برای برابری اجتماعی با که هماهنگی دولت اسرائیل را از دست زدن به این موضوع خبر داد.