اسلامی آگهی اختیاری است

دیدگاه های اسلام در تصویب به طور کلی متمایز از شیوه ها و آداب و رسوم از تصویب در دیگر غیر مسلمان از نقاط جهان مانند غرب و یا شرق آسیا جوامع است. اما با توجه به ديدگاه اسلام کودک نمی کند تبدیل به یک فرزند واقعی»خوانده’ پدر و مادر است. برای مثال کودک است که پس از بیولوژیکی نمی خوانده است ، این به این معنا نیست تصویب پذیر نیست این بدان معنی است که فرزند را حمل می کند همان نام خود را به عنوان پدر و مادر خوانده. در اسلام در نظر گرفته شده است یک برکت