اسناد وام

آسیا دریافت کرده است تعداد زیادی از برنامه های کاربردی برای کمک های مالی از نیازمندان و برجسته عرب دانش آموزان به دنبال آموزش عالی در آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر ارائه مدرک از فعال زمان ثبت نام در یک دانشگاه معتبر (متقاضیان ثبت نام به صورت پاره وقت از طریق مکاتبات واجد شرایط نیست) پایان یک ترم حداقل در زمینه مطالعه به واجد شرایط برای درخواست بهره وام و باید دستیابی به»ب»به طور متوسط و یا»بسیار خوب». تعیین شده کمیته بررسی اسناد و مدارک و توصیه متقاضی در وضعیت وام نوسازی است اگر تجدید تایید عرب دانش آموز