اعتبار خارجی طلاق تحت نیویورک قانون — طلاق خالص

قوانین مربوط به طلاق در هر کشور متفاوت است و آنها ممکن است متفاوت باشد بسته به شرایط منطقه ای و ایالتی یا استانی قوانین و حتی بیشتر محلی و آداب و رسوم و فرهنگ و مذهب. با این فقدان کامل از یکنواختی باید در دادگاه های آمریکا به رسمیت خارجی طلاق. چه اتفاقی می افتد زمانی که نیویورک ساکن می شود طلاق در یک کشور خارجی ؟ خواهد قانون تشخیص خارج از کشور طلاق قضاوت است ؟ این مقاله لمس بر روی برخی از مسائل که ممکن است می آیند تا زمانی که نیویورک دادگاه خواسته برای تعیین اعتبار