افزایش دسترسی تجاوز جنسی به معاینات پزشکی قانونی

در سراسر ایالات متحده متخصصان پزشکی و قانونگذاران در حال گام برداشتن به ارائه تجاوز جنسی قربانیان با افزایش دسترسی به معاینات پزشکی قانونی باز کردن درب برای قربانیان بیشتری برای دریافت خدمات حیاتی که تنها تجاوز جنسی پزشکی قانونی محققین ارائه می کنند. متحده از جمله مونتانا و مریلند اخیرا تعریف»رضایت»است که ممکن است تشویق بیشتر قربانیان به دنبال معاینات پزشکی قانونی و کشورهای مانند ویسکانسین و تگزاس را به تصویب قوانین برای افزایش تعداد تجاوز جنسی پرستار بازرسان و پزشکی قانونی امتحانات در تجهیزات پزشکی. در سطح فدرال وزارت دادگستری ایالات متحده توصیه می شود دستورالعمل به تاثیر