اماراتی گذرنامه

امارات پاسپورت صادر شده برای شهروندان امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) برای مسافرت های بین المللی است. از نظر تعداد کشورهایی که دارندگان آن می توانید بدون ویزا به امارات پاسپورت یکی از پنج گذرنامه با بیشترین بهبود رتبه در سطح جهان از سال. در سال به امارات پاسپورت بزرگترین فرد کوهنورد در هنلی گذرنامه شاخص در طول دهه گذشته افزایش رتبه جهانی توسط بیست و هشت ، امارات متحده عربی وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی قصد دارد به امارات متحده عربی گذرنامه یکی از پنج قوی ترین پاسپورت در جهان تا سال است. با توجه