امارات متحده عربی

اطلاعات موجود در این صفحه را پوشش می دهد و شایع ترین نوع سفر و منعکس کننده دولت بریتانیا را درک از این قوانین در حال حاضر در محل. مگر اینکه در غیر این صورت اعلام کرد این اطلاعات برای مسافران با استفاده از یک ‘شهروند بریتانیا’ گذرنامه. مقامات در کشور یا منطقه شما در حال سفر به مسئول تنظیم و اجرای قوانین برای ورود. اگر شما نامشخص است و در مورد هر جنبه ای از شرایط ورود و یا شما نیاز به اطمینان بیشتر شما نیاز به تماس با سفارت کمیسیون عالی یا کنسولگری این کشور یا منطقه شما