امارات متحده عربی (راس الخیمه) — مناطق دریایی — دریایی و قوانین بین المللی

تشکیل خلافت در قرن مورد علاقه گسترش اسلام در میان مردم محلی است. شهرستانها مانند دبی, شارجه, ال فجیره تاسیس شد. بخش شرقی شبه جزیره عربستان بود که بخشی از دولت از و پس از آن فروپاشی آن زیر حاکم عمان است. عمان بود به سه بخش تقسیم شده و بعد از آن به نام عمان است. حتی تحت الحمایه بریتانیا امپراتوری از مردم بومی خود را حفظ سنت ها و دین است. در آغاز قرن ثروتمندترین میادین نفتی کشف شد. آن را مورد علاقه های بین المللی جریان سرمایه و بهبود استانداردهای زندگی است. در سال فدراسیون امارات متحده