امارات متحده عربی فساد گزارش

فساد یک خطر متوسط برای شرکت در امارات متحده عربی قانون فدرال در جرم پول شویی جرم پول شویی فدرال منابع انسانی, قانون مقررات خاص پرداختن هدیه رشوه و تضاد منافع میان دولت فدرال کارکنان. دولت دبی مدیریت منابع انسانی قانون با هدف مهار فساد دولتی در دبی در حالی که قانون هیچ. یکی از شامل مبارزه با فساد مقررات و خدمات ملکی به انجام مقررات برای امارت ابوظبی است. امارات متحده عربی را تصویب کرده است, کنوانسیون ملل متحد علیه فساد. از نظر حاکمیت شرکتی, دو-سوم از هیئت مدیره سطح مدیران در دبی نشان داده اند در یک نظرسنجی