امارات متحده عربی — مقررات گمرکی

بسته به جایی که کالا به مقصد برای. می توان طبقه بندی شده به عنوان سرزمین اصلی آداب و رسوم مناطق و یا مناطق آزاد تجاری با تشخیص عوامل زیر مشخص شده است: به طور کلی کالا به مقصد. آداب و رسوم مناطق مشمول وظیفه تحت شورای همکاری خلیج فارس مشترک گمرکی که کالا به مقصد مناطق آزاد تجاری معاف از وظیفه است. خانه به حدود سی و هفت کالاهای وارداتی به مناطق آزاد تجاری معاف از عوارض گمرکی. مناطق آزاد تجاری به یک سوم بازار مقصد فراتر از شورای همکاری خلیج فارس آداب و رسوم مناطق نیز معاف از