امارات متحده عربی هیچ بهشت برای کارگران مهاجر

پر زرق و برق شهر رو به افزایش از صحرا تمام گیری از یک سراب و بسیاری از رفتن به امارات متحده عربی کار می دانم به آن را نگه دارید که راه.»این بخشی از یک توافق, می گوید: کارن جوان بود که یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی شارجه از سال تا. ‘خارجی کمک به جامعه به عنوان غیر خودی هستند و نه بخشی از آن جامعه است. امارات متحده عربی است که متراکم ترین مهاجر جمعیت کشور در جهان است. حدود درصد از درهم نه میلیون نفر خارجی هستند-متولد ترین کار موقت قرارداد کار در طیف وسیعی