انجام بین المللی رسیدگی داوری در منطقه عربی — اتاق بازرگانی بین المللی

این کنفرانس به طور مشترک سازماندهی شده توسط دادگاه بین المللی داوری در لبنان خواهد بود یک فرصت عالی برای نگه دارید تا با آخرین تحولات و روندهای در حال ظهور از داوری بین المللی در منطقه عربی است. آرایه ای از برجسته منطقه ای و بین المللی و سخنرانان خواهد بود پرداختن به رویه مسائل در حال ظهور در امروز بین المللی رسیدگی داوری یا نشسته در منطقه عربی و یا با مشارکت احزاب عربی از داوران این وکلا و کارشناسان دیدگاه. در نهایت آخرین تحولات در قوانین ملی داوری خواهد شد مورد بحث در یک جلسه تعاملی همراه