انجام کسب و کار در امارات متحده عربی — جهان فرهنگ کسب و کار

از آن آسان است به درک که چرا انجام کسب و کار در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) است که مانند یک مفهوم جذاب است. عمدتا لیبرال تجارت رژیم کمک به حفظ انگیزه برای رشد در امارات متحده عربی — که شامل هفت متحده: ابوظبی دبی عجمان فجیره, شارجه و ام القوین است. انجام کسب و کار در امارات متحده عربی در نظر گرفته شده است یک فرآیند نسبتا آسان توسط بانک جهانی استاندارد در حالی که شاخص آزادی اقتصادی طبقه بندی کشور به عنوان ‘بیشتر’ از بیش از حد اداری دخالت در امور کسب و کار. اصلاحات ایجاد