انحلال شرکت های تجاری در عربستان سعودی

آن است که به طور گسترده ای شناخته شده است که هدف اصلی برای ایجاد تجاری شرکت های است که برای رسیدن به اقتصادی و سرمایه گذاری اهداف و تحقق بخشیدن به این اهداف لازم است به بحث در مورد امکان سنجی اقتصادی و ماهیت فعالیت های کسب و کار بین همکاران. پس از آن همکاران را قانونی روش برای ایجاد این شرکت از جمله امضای این شرکت تفاهم نامه انجمن در نظر گرفته است که قانون اساسی حاکم بر کسب و کار شرکت. همکاران خواهد شد و شور و شوق هستند همه چیز خود را کنترل تمایل به ساخت