ایران سفر قوانین

توصیه می کند از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای همه ایرانی و خارجی با مسافران و گردشگران و ایرانیان ساکن در خارج از کشور همه مسافران مجاز به گرفتن یک مقدار معقول از خود غیرتجاری وسایل شخصی و اثاثیه خارج از کشور است. خروج از ایران, صنایع دستی و محصولات (به استثنای فرش مقررات خواهد بود که به طور جداگانه ذکر شده در اینجا در زیر) توسط مسافران مجاز است و در معرض هیچ ارزش محدودیت. این محصولات باید به خارج از کشور برای مقاصد تجاری. یک غیرتجاری حجم خشک, آجیل و میوه در حال مجاز به خارج از کشور