بانکی وکلا و شرکت های حقوقی در امارات متحده عربی برای هر شهرستان

قانون بانکداری را پوشش می دهد بسیاری از دولت های فدرال و مقررات حاکم بر موسسات مالی است. وکلای که تمرین در این منطقه از قانون رسیدگی به همه چیز از مشتری اختلافات و شکایت علیه یک بانک به دادخواهی پیچیده بین داخلی و خارجی موسسات سرمایه گذاران خود را با دولت و دیگر احزاب است. پس از مرحله مقدماتی به عنوان یک وکیل در زادگاه خود مصر در زمینه حقوق جزا و حقوق عمومی دکتر حسن محسن الهی را تمرین شده است به عنوان یک مشاور حقوقی در دبی از سال. کار به طور انحصاری با آل جاده طرفداران