بانک ملی

عرب بانک ملی, یکی از ده بانک در منطقه خلیج فارس است یکپارچه — برنامه تحویل کنترل آن به هسته سیستم بانکی به منظور بهبود خدمات به مشتریان و دستیابی به معامله و سرمایه گذاری بازده. عربستان سعودی و چشم انداز سال به کاهش وابستگی به نفت است پر از جاه طلبی است. اما زمانی که کار را شروع کنم ؟ دکتر رابرت عید, مدیر عامل شرکت و مدیر عامل عرب بانک ملی به تشریح چرا که کشور نیاز به پانزده سال برنامه ریزی و کلید آن تم است. او سپس توضیح می دهد که چگونه عربستان سعودی را مدیریت