بحرین و مصر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی و قطع روابط دیپلماتیک به قطر, طرح توجیهی بسته مرز مشترک با کشور عربی

دبی: چهار کشورهای عربی قطع روابط دیپلماتیک به قطر در روز دوشنبه روابط خود با ایران و حمایت از گروه های اسلامگرای جداسازی کوچک غنی انرژی کشور با قطع آن زمین دریا و هوا راه به جهان خارج است. بحرین و مصر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی آغاز شد و خروج کارکنان دیپلماتیک خود را از قطر به عنوان منطقه ای شرکت های هواپیمایی به سرعت اعلام کرد که آنها می خواهم به حالت تعلیق خدمات به پایتخت آن دوحه است. قطر که میزبان جام جهانی و خانه را به برخی از از سربازان آمریکایی در عمده پایگاه