برای جبران خسارت اخلاقی در سرمایه گذار-دولت اختلافات داوری توسط پاتریک

این مقاله به بررسی این موضوع پرداخت غرامت پولی اهدا داوری دادگاه برای خسارت اخلاقی رنج می برد توسط سرمایه گذاران خارجی در زمینه سرمایه گذار-دولت داوری این مقاله استدلال می کند که به خصوص در زمینه صادر کند دولتی اقدامات سوی سرمایه گذاران خارجی را تحمل بر واقعی کمی از میزان غرامت اعطا می شود برای آسیب های اخلاقی است هدف این است که نه تنها به زدودن واقعی آسیب رنج می برد اما همچنین به ارسال»پیام روشن»به دولت میزبان است