برای جبران مالیات بر درآمد شخصی در هنگام خرید یک آپارتمان و کمک درسی — پرسش و پاسخ سوال

قوانین فدراسیون روسیه تاسیس وظیفه هر فرد به پرداخت مالیات بر درآمد. با این حال وجود دارد برخی از موارد هنگامی که آن را کسر مالیات می تواند بازپرداخت از بودجه. این در دسترس است با خرید یک آپارتمان و یا آموزش افراد است. اول از همه باید تاکید کرد که ما در حال صحبت کردن در مورد مالیات بر بازپرداخت این قانون فقط به کسانی که دریافت درآمد مشمول مالیات است. است که زندگی مردم در منافع و دیگر غیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد شخصی را جبران کند برای خرید یک آپارتمان و یا آموزش نمی. استثنا است