برگ برنده ای در عربستان سعودی توضیح داد. نیویورک تایمز

یک امنیت ملی خبرنگار مستقر در واشنگتن پوشش سازمان های اطلاعاتی است. قبل از پیوستن بار در سال او نوشت: در مورد مسائل امنیتی برای وال استریت ژورنال. در بیانیه ای با معمولی قدرت رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن در اثر رد. نتیجه رسید که عربستان ولیعهد بود مقصر در جمال مرگ است. در بیانیه ای با معمولی قدرت رئیس جمهور مغلوب ساختن پیشی جستن در اثر رد. نتیجه رسیدند که عربستان ولیعهد بود مقصر در جمال مرگ است. واشنگتن رئیس جمهور تهمت منتشر شد که یک علامت تعجب-نقطه پر بیانیه روز سه شنبه در مورد ترور عربستان مخالف