بلندی ورشکستگی عربستان سعودی

بنابراین در اینجا اوان پریچارد: و باید آن را گفت: او را دوست دارم از صمیم قلب اگر ما او را می توان فقط یک کمی بیش از مشتاق در مورد آخرین ایده: اگر قیمت های آتی نفت در بازار درست است, عربستان سعودی شروع خواهد شد در حال اجرا به مشکل ظرف دو سال. از آن خواهد شد در بحران وجودی تا پایان این دهه است. قیمت قرارداد از ما نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر سال در حال حاضر دلار. بنحوی یک تغییر بنیادی در چشم انداز اقتصادی برای خاورمیانه و پترو-رانتی متحده است. عربستان سعودی در