بهار عربی منجر به موج خاورمیانه وزارت امور خارجه — اخبار جهان — گاردین

کشورهای خاورمیانه را به شدت خود را در استفاده از مجازات اعدام صدها نفر از مردم به عنوان حاکمان در سراسر منطقه به دنبال جلوگیری از این موج شورش های گسترده کشورهای عربی است. با وجود کاهش قابل توجه در تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در سراسر جهان در سال گذشته با وجود افزایش شدید اعدامها در ایران, عربستان سعودی, عراق و یمن و به گفته سازمان عفو بین المللی سالانه مجازات اعدام در نظرسنجی منتشر شده در روز سه شنبه. چین باقی مانده در بالای فهرست کشورهای با بدترین رکورد اعدامها در سال گذشته است. مقامات در چین نگهداری