بهار عربی و نظریه محرومیت نسبی بهار عربی و نظریه محرومیت نسبی

آشفتگی های سیاسی در جهان عرب به چالش سیاسی وضعیت موجود خاورمیانه و شمال آفریقا است. عرب بهار اساسی رویداد در تاریخ جهان است. آن را نیز توصیف نقش و تحصیل جوانان و قدرت رسانه های اجتماعی در بهار عربی است. آن را بیشتر توضیح می دهد که تظاهرات در تونس و مصر و یمن و لیبی و سوریه در جزئیات. به طور خاص, کاغذ افکن در محرومیت نسبی نظریه تد رابرت گور به نشان می دهد که چرا بهار عربی پدید آمده است. نسبی محرومیت تئوری استفاده شده است برای روشن شدن چگونه اجتماعی و اقتصادی کمبود(بیکاری آموزش و