به جانشینی عربستان سعودی تاج و تخت

منظور از جانشینی تاج و تخت در عربستان سعودی تعیین می شود و در درون آل سعود است. هر پادشاه عربستان سعودی پس از مرگ او شده است بموقع موفق شد تاج و تخت شاهزاده با ولیعهد و سپس منصوب با توجه به ارشد در میان فرزندان ابن سعود هر چند اعضای مختلف خانواده شده اند در کنار دلایل مختلف. معاون ولیعهد (در خط دوم برای تاج و تخت) برای اولین بار انتخاب شده در سال است. فعلی حاکم عربستان سعودی و پادشاه اردن که موفق ملک عبدالله در مرگ او در بیست و سه مارس. در همان روز شاهزاده