بین المللی, تلفن بین المللی, خدمات

با پوشش در کشور در سراسر جهان و انعطاف پذیر بین المللی برنامه های نگه می دارد شما متصل می شود. اگر شما می خواهید به استفاده از تلفن خود را مانند شما در خانه با تماس نامحدود و پیام کوتاه همراه با اطلاعات سفر تصویب است برای شما. شما فقط می تواند شارژ در روز شما با استفاده از تماس و ارسال متون و یا استفاده از داده ها بر روی دستگاه خود را در خارج از کشور. و به این ترتیب بدون نیاز به آن را حذف هنگامی که شما دریافت صفحه اصلی. برای استفاده گاه به گاه