بیکاری جوانان در جهان عرب

بسیاری از ناظران دیدن بیکاری جوانان به عنوان عمده دلیل شورش های اخیر در تعدادی از کشورهای عربی است. افزایش بیکاری بیش از دو دهه گذشته منجر به سرخوردگی در میان افراد جوان به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی است. سرخوردگی در میان جوانان بیکار ریخته به خیابان ها در آغاز سال که منجر به شورش در برابر موجود سیاسی رژیم در مصر و سوریه و تونس و یمن. یک سری از اختلالات و اعتصاب کرده اند تشدید این وضعیت و کاهش چشم انداز سریع بهبود اقتصادی. نرخ بیکاری تشدید کم گردش سرمایه و کاهش شدید صادرات که در