‘بی اثر کمک مشاور’ در کالیفرنیا قانون کیفری

دستگیر شدن به جرم لزوما به معنی شما خواهد بود به اعدام محکوم شده است. اغلب ما می تواند کمک به شما دریافت هزینه کاهش می یابد و یا اخراج و جلوگیری از زندان و سابقه کیفری است. افسر پلیس اشتباهات معیوب و جرم و جنایت آزمایشگاه خطاهای ممکن است اتهامات خود را کاهش و یا رد کرد. ما بازدید کالیفرنیا صفحه برای کسب اطلاعات بیشتر کالیفرنیا کارفرمایان بدنام برای بهره گیری از کارگران خود را. ما می تواند کمک به شما در دفاع از حقوق خود و مبارزه با عقب. اگر شما یا یک دوست نیاز به وکیل برای