تادیبی افسر مشاغل — شرکت شرح شغل — اصلاحات مشاغل

در ایالات متحده وجود دارد تقریبا صد اصلاح افسران در زندان های و زندانها اکثر تادیبی افسر مشاغل موجود در فیلم بازداشتگاه در سال وجود دارد, با زندانیان در بازداشتگاه در سراسر کشور با, در فدرال امکانات و ،, در زندانها است. تقریبا, داشت در محلی یا شهرداری ها برگزار شود این جمعیت زندانیان ایجاد تعداد زیادی از فرصت های شغلی برای افراد حرفه ای که مایل به خدمت در یک تادیبی تنظیم. حداقل امنیت تادیبی افسر — در حالی که زندان های تعیین شده به عنوان حداقل امنیت شده اند به تصویر کشیده شده به عنوان استراحتگاه حقیقت این